SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Magistrska dela

POSTOPEK PRIPRAVE IN ZAGOVORA ZAKLJUČNEGA DELA NA ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH PRVE IN DRUGE STOPNJE FT UM

     1. PRIJAVA ZAKLJUČNEGA DELA

PRED:

 • Razpis tem na spleti strani
 • Rok za oddajo določi Senat FT UM vsakega oktobra:

           za 1. stopnjo: 15.3.2017

           za 2. stopnjo: 27.2.2017

 

 • Posamezni visokošolski učitelj je lahko praviloma hkrati mentor pri 5 diplomskih in 5 magistrskih nalogah.

ŠTUDENT PRINESE V REFERAT:

 1. Prijavo teme diplomskega dela (priloga 1)
 2. Soglasje predlaganega mentorja ter morebitnega somentorja (priloga 2)
 3. DISPOZICIJA diplomskega dela (tiskana oblika). Študent dispozicijo v e-obliki (Word) pošlje po e-pošti: referat.ft@um.si.

Dispozicija mora biti skladna z Navodili za pripravo dispozicije diplomskih in magistrskih del na Fakulteti za turizem UM.

POTRDITEV TEME:

 1. Referat v roku 5 dni od popolne prijave teme posreduje temo na KZD.
 2. KZD v roku 5 delovnih dni izpolni Obrazec za pregled dispozicije FT UM in izda Soglasje KZD (priloga 3). Študent oba dokumenta prejme na študentski e-naslov.
 3. Dekan v roku 5 delovnih dni izda Sklep o zaključnem delu, s tem: potrdi mentorja/somentorja, določi število izvodov, določi rok: 1. stopnja: 30. 9. zadnjega letnika študija, 2. stopnja: je eno leto od dneva izdaje sklepa.

 

PODALJŠANJE VELJAVNOSTI TEME ZAKLJUČNEGA DELA:

Študent lahko pred potekom roka za izdelavo zaključnega dela, določenega s sklepom o zaključnem delu, v pristojni referat vloži vlogo za podaljšanje roka veljavnosti teme (priloga 13). O vlogi odloča KZD, ki lahko veljavnost teme podaljša za največ eno leto.

 

*Kandidat lahko med pisanjem zaključnega dela predlaga spremembo naslova odobrene teme na obrazcu Prijava spremembe teme zaključnega dela  – sprememba naslova (priloga 1A).

 

*Če se med pisanjem zaključnega dela pojavi razlog, da sodelovanje med mentorjem in kandidatom ne bo več mogoče, imata kandidat in mentor pravico zahtevati spremembo na obrazcu Prijava spremembe teme zaključnega dela – sprememba mentorja (priloga 1B).

 

     2. PRIPRAVA ZAKLJUČNEGA DELA

Študent pripravi zaključno delo skladno z:

Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje FT UM,

Navodili za pripravo diplomskih del in magistrskih na FT UM,

Diplomsko delo mora biti jezikovno korektno in pregledano.

JEZIK IZDELAVE IN ZAGOVORA ZAKLJUČNEGA DELA:

Študent ima pravico zaključno delo izdelati in zagovarjati tudi v tujem jeziku - vse podrobnosti so določene v pravilniku, 10. člen.

PREVERJANJE PODOBNOSTI VSEBINE ZAKLJUČNEGA DELA Z DRUGIMI DELI (11. člen pravilnika):

Vsako zaključno delo se glede podobnosti vsebine z drugimi deli preveri s programsko opremo  v Digitalni knjižnici – DKUM. Študent odda delo v DKUM, ob oddaji vnese svoj in mentorjev ter somentorjev e‐naslov, kamor bo poročilo poslano.

 

     3. ODDAJA ZAKLJUČNEGA DELA

TEHIČNI PREGLED

Študent odda elektronsko verzijo zaključnega dela (Word) in soglasje predlaganega mentorja ter morebitnega somentorja (priloga 2) (mentor lahko potrdi tudi preko e-pošte) v tehnični pregled v referat na e-naslov: referat.ft@um.si.

Zaključno delo mora biti pred oddajo v tehnični pregled že slovnično pregledano. KZD bo določila asistenta, kateri bo opravil tehnični pregled in podpisal izjavo o tehnični ustreznosti zaključnega dela (priloga 7).

 

Prvi tehnični pregled urejanja skladno z Navodili za pripravo diplomskih in magistrskih del na FT UM traja 5 delovnih dni za vsako zaključno delo, vsak nadaljnji pregled pa 3 delovne dni. V času letnega dopusta od 15. 7. do 15. 8. ti roki ne veljajo.  

 

Ko je zaključno delo tehnično ustrezno, ŠTUDENT ODDA V PRISTOJNI REFERAT:

 • 2 (največ 3, če je so-mentor) spiralno vezana izvoda zaključnega dela,
 • podpisano izjavo o ustreznosti zaključnega dela (priloga 5),
 • poročilo o preverjanju podobnosti z drugimi deli (DKUM – 1. in 2. stran poročila),
 • potrdilo o opravljenem slovničnem pregledu (priloga 6),
 • potrdilo asistenta o tehničnem pregledu (priloga 7),
 • potrdilo, da so poravnane vse obveznosti v knjižnici (ft.knjiznica@um.si).

 

Referat izda študentu UPN za plačilo diplomske listine.

Ko so vsi dokumenti popolni, referat prejeto zaključno delo evidentira, preveri izpolnjevanje pogojev in v roku 5 delovnih dni obvesti dekana. Dekan v roku 3 delovnih dni izda: Sklep o imenovanju komisije za zagovor zaključnega dela (priloga 8).

V sklepu se določi tudi datum, kraj in jezik zagovora zaključnega dela. Sklep prejmejo člani komisije in študent, in sicer vsaj 5 delovnih dni pred datumom zagovora.

 

 

      4. ZAGOVOR

ZAGOVOR ZAKLJUČNEGA DELA je javen. Postopek zagovora je opisan v pravilniku, 14. členu.

Predsednik Komisije za zagovor še isti dan oddati v referat Zapisnik o zagovoru zaključnega dela (priloga 9) .

*V primeru, da komisija za zagovor zaključnega dela oceni kot neuspešne, študent prejme kopijo podpisanega zapisnika o zagovoru zaključnega dela, na osnovi katerega lahko v roku 14 dni vloži prošnjo za ponovni zagovor. Možna je samo ena ponovitev zagovora zaključnega dela.

 

ŠTUDENT prevzame v referatu mapo po zagovoru (prijavnica v Alumni klub + obrazec za vpis dodatnih informacij v prilogo k diplomi).

POSTOPEK ODDAJE TISKANE IN ELEKTRONSKE OBLIKE ZAKLJUČNEGA DELA

ŠTUDENT NAJKASNEJE 14 DNI PO ZAGOVORU:

 • v AIPSu izpolni anketo o zadovoljstvu s študijem,
 • 2 trdo vezana izvoda,
  • dela 1. stopnje so vezana v modro platno, napisi na platnicah v srebrni barvi;
  • dela 2. stopnje so vezana v temno zeleno, napisi na platnicah v srebrni barvi;
 • elektronsko verzijo objavi v sistem e-diplom (v DKUM),
 • Izjava o avtorstvu in istovetnosti (vezana v zaključnem delu, priloga 10),
 • Izjava o obdelavi osebnih podatkov (priloga 11).

REFERAT:

 • preveri ali je Izjava o avtorstvu in istovetnosti v zaključnem delu,
 • preveri ali je delo v DKUM ustrezno oddano in ga zaklene,
 • izda Potrdilo o diplomiranju/magistriranju (priloga 12),
 • izda Potrdilo o opravljenih preizkusih,
 • posreduje tiskano verzijo zaključnega dela v knjižnico, kjer se delo katalogizira v COBISS.

 

     5. PODELITEV DIPLOM

Senat UM določi v študijskem koledarju za akademsko leto tri termine: spomladanski termin, poletni termin, jesenski termin.

Vabilo na podelitev diplom s protokolom se diplomantom pošlje najmanj deset dni pred podelitvijo diplome.

Naslednja podelitev diplom bo v sredo, 5.4.2017, ob 18. uri.

 

 

RAZPISANE TEME

RAZPISANE TEME MAGISTRSKIH DEL 2016/2017 za MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM (14.11.2016)

 

AKTI - MAGISTRSKA DELA

- Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na podiplomskem študiju FT UM

NAVODILA za pripravo diplomskih in magistrskih del FT UM

PLAGIATORSTVO - Navodilo o postopku ugotavljanja plagiatorstva

PREDLOGA za zaključna dela

NAVODILA za pripravo dispozicije diplomskih del in magistrskih del - (Nova, dopolnjena navodila so bila sprejeta na 34. redni seji KŠZ, 20.12.2016.)

 - PREDLOGA za pripravo dispozicije zaključnih del

OBRAZEC ZA TEHNIČNI PREGLED DIPLOMSKEGA DELA

Vloga za podaljšanje teme diplomskega dela

 

Pomembno: PODALJŠANJA TEME oz PONOVNA PRIJAVA TEME (obvestilo iz dne 31.8.2016)

 

Komisije za diplome FT UM:

 • doc. dr. Mitja Gorenak, predsednik,
 • doc. dr. Marko Koščak, član,
 • doc. dr. Borut Vojinović, član,
 • doc. dr. Maja Turnšek Hančič, članica,
 • pred. Boris Prevolšek, mag., član,
 • asist. Barbara Pavlakovič, članica,
 • asist. Nejc Pozvek, član,
 • asist. Maja Rosi, članica,
 • asist. dr. Andreja Trdina, članica.

Zapisniki sej Komisije za diplome FT UM

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije