SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Pogoji in napredovanje v višji letnik

VPIS 2016/2017 in naprej!

POGOJI VPISA IN NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK za vpisane študente v prve letnike v študijskem letu 2016/2017 in naprej!

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
Študent lahko napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 ECTS, pri čemer mora obvezno opraviti vse obveznosti Osnovah Turizma.

Študent lahko napreduje  v  3.  letnik, ko ima opravljene  vse obveznosti 1.  letnika  in  48  ECTS  iz 2. letnika. Študent mora obvezno opraviti obveznosti pri naslednjih učnih enotah: Management prireditev in Športni turizem.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
Študent lahko napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 ECTS, pri čemer mora obvezno opraviti vse obveznosti pri Teorijah turizma.

Študent lahko napreduje v 3. letnik, ko ima opravljene vse izpite 1. letnika in 48 ECTS iz 2. letnika. Obvezno mora opraviti vse obveznosti pri predmetih: Destinacijski management in  Management človeših virov.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V 2. LETNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA TURIZEM

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študent napreduje v 2. letnik, ko z opravljenimi obveznostmi 1. letnika skupno zbere najmanj 45 ECTS.

Študent lahko napreduje v višji letnik tudi, če iz upravičenih razlogov ni opravil vseh študijskih obveznosti iz prvega odstavka. Upravičeni razlogi so določeni v Statutu Univerze v Mariboru.

Pogoji za napredovanje pod izrednimi pogoji in pogoji ponavljanje letnika so določeni z določili Statuta UM.

Pogoji za podaljšanje statusa študenta so določeni  z določili Statuta UM.

 

VPIS 2014/2015; 2015/2016!

POGOJI VPISA IN NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK za vpisane študente v prve letnike v študijskem letu 2014/2015; 2015/2016!

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
Študent lahko napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 ECTS, pri čemer mora obvezno opraviti vse obveznosti Osnovah Turizma.

Študent lahko napreduje  v  3.  letnik, ko ima opravljene  vse obveznosti 1.  letnika  in  48  ECTS  iz 2. letnika. Študent mora obvezno opraviti obveznosti pri naslednjih učnih enotah: Potovalna dejavnost, Destinacijski management.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
Študent lahko napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 ECTS, pri čemer mora obvezno opraviti vse obveznosti pri Teorijah turizma.

Študent lahko napreduje v 3. letnik, ko ima opravljene vse izpite 1. letnika in 48 ECTS iz 2. letnika. Obvezno mora opraviti vse obveznosti pri predmetih: Destinacijski management in  Organiziranost poslovanja turističnega podjetja.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V 2. LETNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA TURIZEM

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študent napreduje v 2. letnik, ko z opravljenimi obveznostmi 1. letnika skupno zbere najmanj 45 ECTS. Obvezno mora opraviti izpite: Raziskovalne metode v turizmu, Sociologija turizma in Mednarodni management v turizmu.

Študent lahko napreduje v višji letnik tudi, če iz upravičenih razlogov ni opravil vseh študijskih obveznosti iz prvega odstavka. Upravičeni razlogi so določeni v Statutu Univerze v Mariboru.

Pogoji za napredovanje pod izrednimi pogoji in pogoji ponavljanje letnika so določeni z določili Statuta UM.

Pogoji za podaljšanje statusa študenta so določeni  z določili Statuta UM.

VPIS V VIŠJI LETNIK
85. člen Statuta Univerze - UPB10  v Mariboru določa:
"Študenti se vpisujejo v višje letnike, če so izpolnili s študijskim programom in tem Statutom določene obveznosti.
Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik. Takšen vpis se lahko odobri študentu, ki obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov ter je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti. Članica lahko v študijskem programu izmed obveznosti, ki so določene kot pogoj za napredovanje v višji letnik, določi obveznosti, brez katerih izjemno napredovanje ni mogoče, četudi je študent zbral več kot 30 ECTS točk, vendar v obsegu ECTS, ki je manjši, kot je določen za napredovanje po prvem odstavku  tega člena.
V primeru, da študentu prošnja ni bila odobrena, se ima študent pravico pritožiti na Univerzitetno komisijo za pritožbe študentov v roku 8 dni."

PONAVLJANJE LETNIKA
120. člen Statuta Univerze - UPB10  v Mariboru določa:
"Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik."

121. člen Statuta Univerze - UPB10  v Mariboru določa:
"Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je:
- redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela,
 - opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS.

Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli komisija tudi študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi, ki po tem Statutu omogočajo podaljšanje statusa študenta.
Zoper določitev Komisije za študijske zadeve je v roku 8 dni dopustna pritožba na Univerzitetno komisijo za pritožbe študentov. Odločba Univerzitetne komisije za pritožbe študentov je dokončna."

 

 

 

 

 

 

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije